Algemene voorwaarden

PRIVACY VERKLARING
Toneelvereniging Ongerein, gevestigd aan Processieweg 2 te Linne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Processieweg 2 6067 xx Linne
Onze Secretaris zorgt voor de gegevensbescherming van Toneelvereniging Ongerein. Hij is te bereiken via secretaris@toneellinne.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Toneelvereniging Ongerein verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voornaam of voorletters en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretaris@toneellinne.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
Toneelvereniging Ongerein verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling en bestelling
- Verzenden van informatie via mailingen en/of persoonlijke berichten
- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Toneelvereniging Ongerein neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens invloed op heeft. 

HOE BEWAREN WE PERSOONSGEGEVENS
Toneelvereniging Ongerein bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen en diensten te realiseren waarvoor uw gegevens nodig zijn.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Toneelvereniging Ongerein verstrekt geen enkele persoonlijke informatie aan derden. Indien toch noodzakelijk, zal ten alle tijden toestemming gevraagd worden aan de persoon om wie het gaat en dan alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Toneelvereniging Ongerein gebruikt alleen analytische, technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Toneelvereniging Ongerein en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@toneellinne.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Toneelvereniging Ongerein wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN
Toneelvereniging Ongerein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretaris@toneellinne.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden van Toneelvereniging Ongerein, gevestigd te Linne, geregistreerd onder KvK40177968. Toneelvereniging Ongerein organiseert toneelvoorstellingen en is eigenaar en beheerder van de website www.toneellinne.nl. Zoektermen als toneellinne, linne toneel en ongerein zijn gerelateerd aan onze vereniging. 
Restitutie 
Toegang tot onze voorstelling of activiteit is mogelijk met een toegangsbewijs. U dient het toegangsbewijs op verzoek te tonen aan de kassa. Bij calamiteiten of niet doorgaan van de voorstelling vanwege oorzaak binnen of buiten onze vereniging geven wij, op verzoek, restitutie van de entreeprijs of de vereniging zal een alternatief aanbieden. Het bestuur is verantwoordelijk voor restitutie. Bij restitutie van de entreekaarten zal  €0,50 per kaart in mindering gebracht worden. Wij maken namelijk gebruik van een online kaartenverkoop service, de kosten voor deze service heeft Toneelvereniging Ongerein voor u betaald en zal in mindering worden gebracht bij restitutie van de entreekaarten. Ons mailadres is info@toneellinne.nl 
Website toneellinne.nl 
Alle informatie op de website www.toneellinne.nl wordt met zorg samengesteld. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Toneelvereniging Linne is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden/websites waarnaar wordt verwezen. 
Auteursrechten 
Het is niet toegestaan om enige, in welke vorm dan ook, informatie zonder schriftelijke toestemming van de vereniging te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Toneelstukken en foto’s vallen onder het auteursrecht. 
Klachtenservice 
Ongerein stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kunnen wij proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan u en andere belangstellenden te verbeteren. Contact kun u opnemen via info@toneellinne.nl